Poradíme Vám    a84ec0fc5d51c078f46594fb33d2fadd.svg  info@hot-chip.sk  6ee16dc5c90d821f24485f86bfdcdb0b.svg  +420 605 312 120 cz_flag.png CZ sk_small.png SK eng_flag.png EN de_flag.png DE

Zásady ochrany osobných údajov

Obchodná spoločnosť HOT-CHIP s.r.o., IČO: 09031669, so sídlom: Náměstí 40, 739 21 Paskov (ďalej len „Správca“), v rámci svojej činnosti spravuje a spracováva osobné údaje svojich zákazníkov. Tieto zásady spracúvania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) informujú dotknuté subjekty o okolnostiach spracúvania ich osobných údajov a o právach, ktoré majú vo vzťahu k tomuto spracúvaniu.


Účely spracovania osobných údajov


Správca vykonáva spracovanie osobných údajov za účelom:
- poskytnutia plnenia zákazníkom v súlade s kúpnou zmluvou;
- riadneho priebehu a vyhodnocovania akcií a súťaží organizovaných Správcom, pokiaľ mu na tieto účely udelil subjekt údajov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
- zasielanie obchodných oznámení a na účely marketingovými a reklamnými, pokiaľ mu na tieto účely udelil subjekt údajov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
- zasielanie nevyžiadaných obchodných oznámení na základe oprávneného záujmu Správcu, ktorým je priamy marketing, v súlade s platným právnym poriadkom (najmä čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES a § 7 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti);
- kontaktovanie zákazníkov v prípade, že zákazník vyplní kontaktný formulár.

 


Rozsah osobných údajov


Rozsah osobných údajov, ktoré Správca spracováva, sa líši s ohľadom na účel, za akým spracovanie vykonáva.
- Za účelom plnenia poskytovaného v súlade s kúpnou zmluvou spracováva Správca osobné údaje, ktoré sú pre tieto účely nevyhnutné a síce: meno, priezvisko, e-mailová a doručovacia adresa, telefón popr. názov firmy.
- Za účelom kontaktovania zákazníka popr. odovzdávania cien zo súťaží spracováva Správca osobné údaje, ktoré sú na tieto účely nevyhnutné a budú mu zákazníkom poskytnuté. Môžu medzi nimi byť napr.: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón, korešpondenčná adresa, vek, popr. ďalšie údaje.
- Za účelom zasielania obchodných oznámení na základe oprávneného záujmu Správcu a/alebo zasielania obchodných oznámení a za účelmi marketingovými a reklamnými na základe udeleného súhlasu subjektu spracováva Správca nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa popr. ďalšie údaje, ktoré mu budú zákazníkom poskytnuté.
- Za účelom kontaktovania zákazníka na základe jeho žiadosti cez kontaktný formulár spracováva Správca meno, priezvisko a e-mail zákazníka.
- V súvislosti s pohybom zákazníkov na webových stránkach spracováva Správca napr. taktiež údaje o IP adrese, čase a dobe pohybu na stránkach, mieste krajiny a pod.


Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Subjekt údajov poskytuje Správcovi svoje osobné údaje dobrovoľne. Neposkytnutie osobných údajov však môže ovplyvniť spôsobilosť Správcu poskytnúť subjektu údajov služby, ktoré sú založené na nevyhnutnej znalosti informácií o subjekte údajov, vrátane osobných údajov.


Doba spracovania osobných údajov


Na účel riadneho priebehu súťaží, vyhodnotenia a odovzdania výhier spracováva Správca osobné údaje po dobu potrebnú na splnenie tohto účelu. Na účel zasielania obchodných oznámení a na marketingové a reklamné účely spracováva Správca osobné údaje po dobu nevyhnutne dlhú a primeranú týmto účelom, najdlhšie však do odvolania súhlasu. Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase subjektu údajov, má subjekt údajov kedykoľvek možnosť svoj súhlas so spracovaním odvolať, a to zaslaním elektronickej správy na adresu info@hot-chip.eu alebo prostredníctvom odkazu, ktorý je uvedený v obchodnom oznámení. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov, ktoré vykonáva Správca na základe iného právneho titulu, najmä za účelom plnenia kúpnej zmluvy, poskytovania služby alebo spracovania, ktoré bolo založené na súhlase do okamihu jeho odvolania.


Príjemcovia osobných údajov


Osobné údaje Správca s nikým nezdieľa a neposkytuje ich žiadnym tretím osobám. Príjemcami osobných údajov môžu byť iba spracovatelia Správcu, ktorí pre Správcu osobné údaje spracovávajú na účely uvedené vyššie.


Spracovatelia osobných údajov:
Packeta.com
Gls-group.com


Spôsob spracovania osobných údajov


Správca a prípadne jeho spracovatelia osobné údaje spracovávajú manuálne (v elektronickej podobe) a elektronicky automatizovanými prostriedkami.
Práva dotknutej osoby

Subjekt údajov má nasledujúce práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom Subjekt údajov má právo získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:
- účely spracovania;
- kategórie dotknutých osobných údajov;
- príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovi v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
- plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;
- existencia práva požadovať od Správcu opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenia ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
- právo podať sťažnosť na dozornom úrade;
- všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby.
Subjekt údajov má ďalej právo žiadať od Správcu kópiu spracovávaných osobných údajov, ak tým nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. Za ďalšie kópie na žiadosť subjektu údajov môže Správca účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak dotknutá osoba podáva žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.
b) Právo na opravu
Subjekt údajov má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
c) Právo na výmaz (právo „byť zabudnutý“)
Subjekt údajov má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného subjektu údajov týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
- dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
- osobné údaje boli spracované protiprávne;
- osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky;
- osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu, ktorý udelilo dieťa.
 


d) Právo na obmedzenie spracovania
Subjekt údajov má právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť; spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia; Správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

e) Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu Správca bránil, a to v prípade, že:

- spracovanie je založené na súhlase so spracovaním osobných údajov alebo ide o spracovanie osobných údajov pre účely uzavretia a plnenia zmluvy so subjektom údajov; a súčasne
- spracovanie sa vykonáva automatizovane.


Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov má subjekt údajov právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané Správcom priamo inému správcovi, ak je to technicky uskutočniteľné. Právom na prenositeľnosť osobných údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb


f) Právo vzniesť námietku
Ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie (tj. akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na subjekt údajov), pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje na tieto účely spracovávané.


g) Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodnutia, vr. profilovania
Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania (tj. akejkoľvek forme automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúceho v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na subjekt údajov), ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka. Toto právo sa neuplatňuje, ak je automatizované rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi subjektom údajov a Správcom alebo je založené na výslovnom súhlase subjektu údajov; v týchto prípadoch však má subjekt údajov právo na ľudský zásah do automatizovaného rozhodnutia zo strany Správcu, právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť automatizované rozhodnutie.
h) Právo podať sťažnosť na dozornom úrade


Subjekt údajov má právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov Správcom na dozornom úrade, ktorým je pre ČR Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Kontaktný e-mail Správcu: info@hot-chip.eu

Kontaktný e-mail Správce: info@hot-chip.eu