Poradíme Vám    a84ec0fc5d51c078f46594fb33d2fadd.svg  info@hot-chip.sk  6ee16dc5c90d821f24485f86bfdcdb0b.svg  +420 605 312 120 cz_flag.png CZ sk_small.png SK eng_flag.png EN de_flag.png DE

Všeobecné súťažné podmienky

Tieto súťažné podmienky stanovujú záväzné pravidlá, na základe ktorých prebiehajú súťaže prevádzkované na webe hot-chip.eu

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné súťažné podmienky (ďalej len „Súťažné podmienky“) sú stanovením záväzných pravidiel súťaže, na základe ktorých budú prebiehať súťaže, ktoré sú prevádzkované na webovom serveri Usporiadateľa Súťaže. Vzťahy, ktoré vzniknú medzi Usporiadateľom a Súťažiacimi, sa riadia týmito Súťažnými podmienkami, ak nie je stanovené inak, a to napríklad zvláštnymi podmienkami Súťaže umiestnenými na iných webových serveroch Usporiadateľa.


Všeobecné pojmy

Usporiadateľom sa rozumie: spoločnosť HOT-CHIP s.r.o. sídlom Náměstí 40, Paskov, 739 21, IČO: 09031669, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 81660.


Serverom usporiadateľa sa rozumie: hot-chip.cz, hot-chip.eu, hot-chip.sk a hot-chip.de
Územím, na ktorom prebieha Súťaž, sa rozumie: územie Európskej únie
Súťažiacim sa rozumie: fyzická osoba, ktorá akceptuje pravidlá súťaže a spĺňa podmienky pre účasť v súťaži a je staršia ako 15. rokov. Za osobu staršiu ako 15 rokov a mladšiu ako 18 rokov zodpovedá v priebehu Súťaže a pri odovzdaní Výhry jej zákonný zástupca.


Súťažou sa rozumie: „Hot Chip Challenge“ spočívajúca v: konzumácii celého Hot Chip Challenge chipsu, dochuteného najpálivejšou chilli papričkou, natočenie krátkeho videa, prípadne vytvorenie fotografie, na ktorej bude Súťažiaci zaznamenaný po konzumácii Hot Chip Challenge chipsu – kedy na videu či fotografii je nevyhnutné mať viditeľne zaznamenané balenie produktu alebo aspoň časť balenia produktu, následne toto krátke video či fotografia musia byť zdieľané na sociálnej sieti, a to Facebook, Instagram či Tik Tok, podľa výberu Súťažiaceho, spolu s označeným hashtagom #hotchipchallenge, následne Súťažiaci musí vyzvať minimálne 1 ďalšiu osobu, ktorá sa Hot Chip Challenge má taktiež zúčastniť.


Výhercom Súťaže sa rozumie: Súťažiaci, ktorý: skonzumoval celý Hot Chip Challenge chips, dochutený najpálivejšou chilli papričkou, natočil krátke video, prípadne vyhotovil fotografiu, na ktorej je zaznamenaný po konzumácii Hot Chip Challenge chips – kedy na videu či fotografiu je viditeľne zaznamenané balenie alebo aspoň časť balenia produktu, krátke video či fotografiu po konzumácii zdieľal na sociálnej sieti, a to Facebook, Instagram či Tik Tok, podľa jeho výberu a príspevok označil hashtagom #hotchipchallenge, vyzval minimálne 1 ďalšiu osobu, ktorá sa Hot Chip Challenge taktiež má zúčastniť, bol vylosovaný pri náhodnom zlosovaní
Výherným poradím sa rozumie: Poradie, ktoré je Usporiadateľom uvedené vo vyhlasovanej Súťaži.


Vyhlásením súťaže sa rozumie: oznámenie o konaní Súťaže, uverejnené Usporiadateľom na príslušnom Serveri či sociálnych sieťach Usporiadateľa a riadiace sa podľa týchto Súťažných podmienok.
Začiatkom Súťaže sa rozumie: deň označený ako začiatok Súťaže vo Vyhlásení Súťaže.
Koncom Súťaže sa rozumie: deň označený ako ukončenie Súťaže vo Vyhlásení Súťaže.
Výhrou sa rozumie: najnovší mobilný telefón IPHONE 64 GB


Všeobecné pravidlá

Účasť v Súťažiach na serveri Usporiadateľa je vždy zadarmo. Výherca sa vyhlasuje vždy po skončení Súťaže. Súťaží sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí s týmito Súťažnými podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami, s výnimkou zamestnancov a spolupracovníkov Usporiadateľa a ich rodinných príslušníkov.


Súťaže organizovanej Usporiadateľom sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré nesúhlasia s týmito Súťažnými podmienkami alebo nesúhlasia so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Súťaž prebieha každý rok a je zahájená dňa 31.7. a končí dňom 31.7. nasledujúceho roku. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž. Tieto skutočnosti Usporiadateľ riadne a včas oznámi Súťažiacim zverejnením informácie na serveri hot-chip.cz Súťažiaci sa do Súťaže zapoja tým, že: skonzumuje celý Hot Chip Challenge chips, dochutený najpálivejšou čili papričkou, natočí krátke video, prípadne vytvorí fotografiu, na ktorej bude zaznamenaný po konzumácii Hot Chip Challenge chipsu – kedy na videu či fotografiu bude mať viditeľne zaznamenané balenie produktu alebo aspoň časť balenia produktu následne toto krátke video či fotografiu nazdieľa na sociálnej sieti, a to Facebook, Instagram či Tik Tok, podľa jeho výberu, spolu s označeným hashtagom #hotchipchallenge následne vyzve minimálne 1 ďalšiu osobu, ktorá sa Hot Chip Challenge taktiež má zúčastniť a tým sa stane aktívnym Súťažiacim v organizovanej Súťaži. Každý súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba raz. Výherca Súťaže určí Usporiadateľ náhodným zlosovaním zo všetkých Súťažiacich v lehote 21 dní po skončení doby trvania Súťaže. Usporiadateľ Súťaže oznámi poradie Výhercov, ihneď po zlosovaní Súťažiacich.


Usporiadateľ oznámi Výhru Výhercovi najneskôr do 5 pracovných dní od zlosovania Súťažiacich a určenie ich poradia, a to prostredníctvom serveru Usporiadateľa a sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých zdieľal Výherca svoj príspevok tak, ako je uvedený v čl. 3.7. týchto Súťažných podmienok. Výhra je odovzdaná Usporiadateľom najneskôr do 14 dní od zverejnenia Výhercu, a to buď osobne alebo zaslaná poštou na kontaktnú adresu, ktorá je uvedená výhercom pri oznámení o výhre Usporiadateľom. Tým je splnená Usporiadateľova povinnosť odovzdania výhry Výhercovi. Výhru nie je možné vymeniť za peňažné plnenie. Za doručenie poštou je v tomto prípade považované doručenie prostredníctvom Českej pošty a.s., či inou zásielkovou službou. Záruka na Výhry v Súťaži nie je poskytovaná. Usporiadateľ nezodpovedá ani za vady a poškodenie predmetu Výhry od okamihu jeho odovzdania. S týmto je Súťažiaci oboznámený a plne s týmto súhlasí. Usporiadateľ nepreberá vzhľadom k súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek ďalšie, iné plnenie zo strany Usporiadateľa, ako je určené týmito Súťažnými podmienkami.


Práva a povinnosti súťažiaceho

Súťažiaci prehlasuje, že sa zúčastňuje Súťaže dobrovoľne.
Súťažiaci je povinný uviesť Usporiadateľovi úplné a pravdivé kontaktné údaje, ktoré sú nevyhnutné na získanie a zaslanie či odovzdanie Výhry. Súťažiaci, ktorý sa stal Výhercom, je povinný reagovať na výzvu Usporiadateľa do 5 pracovných dní. V prípade, že Výherca nebude na výzvu Usporiadateľa reagovať v stanovenom termíne, nárok Výhercu na Výhru zanikne.
Usporiadateľ si v prípade, že Výherca nebude na jeho výzvu reagovať, vyhradzuje právo na stanovenie náhradného Výhercu, prostredníctvom nového náhodného žrebovania. Komunikácia zo strany Usporiadateľa, prebehne prostredníctvom sociálnych sietí, na ktorých Výherca zdieľal svoju reakciu tak, ako je vymedzená v čl. 3.7. týchto Súťažných podmienok. Ak nie je Súťažiacemu doručená Výhra do 14 pracovných dní od jej oznámenia Usporiadateľom, je Súťažiaci oprávnený kontaktovať Usporiadateľa prostredníctvom kontaktných údajov Usporiadateľa uvedených na serveri Usporiadateľa. Súťažiaci je povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k žiadnemu porušovaniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky a aby svojím konaním nespôsobil Usporiadateľovi, prípadne ďalším Súťažiacim akúkoľvek ujmu.


Práva a povinnosti Usporiadateľa

Usporiadateľ je povinný informovať Výhercu o skutočnosti, že sa stal Výhercom do 5 pracovných dní od zlosovania Súťažiacich a určenia ich poradia, a to prostredníctvom sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých zdieľal svoj príspevok tak, ako je uvedené v čl. 3.7. týchto Súťažných podmienok.
Usporiadateľova povinnosť vydať Výhercovi Výhru, je splnená jej odovzdaním, a to osobne v prevádzkarni Usporiadateľa alebo odoslaním na adresu uvedenú Výhercom alebo osobným prevzatím Výhry Výhercom. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môže Výhra Výhercovi spôsobiť, prípadne aj ďalším osobám, ktoré by prišli s Výhrou do styku. Usporiadateľ má výhradné právo Súťaž pozastaviť, zmeniť, ukončiť bez udania dôvodov, a to v prípade, že dôjde k závažným a neočakávaným udalostiam alebo udalostiam, ktoré by boli ovplyvnené vyššou mocou. V takom prípade nemá Súťažiaci žiadny nárok na odškodnenie či vysporiadanie. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zlyhaním systémov a programového vybavenia a ktoré nemajú pôvod v úmyselnom konaní Usporiadateľa. V takom prípade má Usporiadateľ výhradné právo Súťaž pozastaviť, zmeniť či ukončiť bez udania dôvodu. Súťažiaci nemá žiadny nárok na odškodnenie či vysporiadanie. Usporiadateľ neručí za poškodenie Výhry spôsobené prepravcom, ktorý bude poverený Výhru doručiť na adresu Výhercu.


Osobné údaje

Všetky dáta získané od Súťažiacich sú považované za ich osobné a vzťahuje sa na ne ochrana podľa zákona č. 110/2019 Zb. o ochrane osobných údajov. Súťažiaci potvrdzuje, že je uzrozumený s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že má právo na prístup k poskytnutým údajom.
Usporiadateľ sa zaväzuje, že osobné údaje Súťažiacich nebudú odovzdávané žiadnej tretej osobe, ktorá nie je v akomkoľvek spojení s Usporiadateľom (napr. daná organizácia nevyhlasuje spoločne s Usporiadateľom príslušnú súťaž).
Súťažiaci súhlasí s tým, že údaje obsahujúce meno, priezvisko a mesto, z ktorého Výherca Súťaže pochádza, môžu byť uverejnené na serveri Usporiadateľa. Súťažiaci týmto súhlasí so zasielaním informácií o nových Súťažiach a Výhrach a reklamných oznámení Usporiadateľa. V tomto prípade budú tieto informácie zasielané iba zo systému Usporiadateľa.
Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov na serveri Usporiadateľa nájdete tu.

Záverečné ustanovenia

Tieto Súťažné podmienky sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Českej republiky. Súťažiaci potvrdzuje, že bol so Súťažnými podmienkami oboznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu a doplnenie týchto Súťažných podmienok. V tomto prípade Usporiadateľ oznámi zmeny upozornením na svojich Serveroch.


Tieto Súťažné podmienky sú platné od dňa 29.11.2021.
HOT-CHIP s.r.o.