Poradíme Vám    a84ec0fc5d51c078f46594fb33d2fadd.svg  info@hot-chip.sk  6ee16dc5c90d821f24485f86bfdcdb0b.svg  +420 605 312 120 cz_flag.png CZ sk_small.png SK eng_flag.png EN de_flag.png DE

Obchodné podmienky

Spoločnosť:


HOT-CHIP s.r.o., IČO: 09031669, so sídlom: Náměstí 40, 739 21 Paskov, Česká republika (ďalej len “predávajúci”)


1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
1.2 Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.hot-chip.eu, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webová stránka“).
1.3 Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti. 1.4 Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.5 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.


2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovej stránke obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
2.2 Webová stránka obsahuje informácie o tovare vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Webová stránka obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
2.3 Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webovej stránky), spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
2.4 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky.
2.5 Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo v objednávke na webovej stránke.
2.6 Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
2.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
2.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 


3. Cena a platobné podmienky

3.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- Online kreditnou kartou (služba GP WebPay)

- Bezhotovostne bankovým prevodom

- Online platbou cez službu PayPal

- Hotově dobíerkou 


3.2 Spoločne s kúpnou cenou povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
3.3 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
3.5 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.


4. Právo na odstúpenie od zmluvy

4.1 Kupujúci má právo do 14 dní od prevzatia tovaru objednávku zrušiť a odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
4.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru kupujúcim, a to na e-mailovú adresu info@hot-chip.eu.
4.4 Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci hradí priame náklady na vrátenie tovaru.
4.5 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal, na adresu Náměstí 40, 739 21 Paskov, Česká republika. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci nesie v takom prípade všetky riziká spojené s prípadným poškodením tovaru či výberom spôsobu dopravy. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci nebude prijímať vrátený tovar z titulu odstúpenia na dobierku. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
4.6 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa týchto obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, vrátane nákladov na poštovné smerom ku kupujúcemu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
4.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.


Zrušenie objednávky
Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť kedykoľvek pred odovzdaním tovaru dopravcovi. V takom prípade kupujúci e-mailom kontaktuje predávajúceho a uvedie číslo objednávky, ktorú chce zrušiť a číslo účtu, na ktorý chcete peniaze vrátiť. Predávajúci zašle peniaze kupujúcemu do troch dní od zrušenia objednávky.


5. Preprava a dodanie tovaru

5.1 Tovar bude dopravovaný na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke a kupujúci je povinný tovar pri dodávke prevziať.
5.2 V prípade, že spôsob dopravy je dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
5.3 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
5.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
5.5 Ak kupujúci neodošle s objednávkou správnu platbu alebo pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu bude jeho platba odmietnutá, je predávajúci oprávnený zrušiť objednávku/kúpnu zmluvu alebo pozastaviť ďalšie dodávky.


6. Záruka a reklamácia (práva z vadného plnenia)

6.1 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu záruku za akosť na zakúpený tovar („ďalej len záručná doba“): v prípade potravín do dátumu použiteľnosti alebo minimálnej trvanlivosti, popr. do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, ak sú zo strany kupujúceho dodržané podmienky na ich skladovanie a ak nebola potravina otvorená, okrem prípadov, kedy je to nevyhnutné pre zistenie vady, u ostatných výrobkov (nepotravinárskeho tovaru) po dobu 24 mesiacov, Ktorá začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim v súlade s kúpnou zmluvou.
6.2 Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
6.3 Predávajúci zaručuje kvalitu a/alebo použiteľnosť dodávaných produktov v súlade s uvedenými špecifikáciami, najmä že: má tovar vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa, je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
6.4 Záruka začína platiť dátumom uvedeným na faktúre. Pokiaľ bude záručná reklamácia kupujúceho uznaná a kupujúci bude požiadaný o vrátenie produktu (či produktov), uhradí predávajúci aj náklady na vrátenie tovaru. Všetky náklady vzniknuté v dôsledku neuznaných reklamácií hradí kupujúci.
6.5 Nárok na záruku nemožno uplatniť v prípade: poškodenia tovaru v dôsledku úmyselného alebo nedbalého konania, vadou vzniknutou iným použitím, než na aký účel je tovar určený.
6.6 Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese Náměstí 40, 739 21 Paskov, Česká republika alebo na info@hot-chip.eu.
6.7 Ak tovar nemá vlastnosti stanovené v čl. 6.3 obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.
6.8 Pri reklamácii tovaru je nutné predložiť predajný doklad s dátumom a cenou nákupu (kópiu faktúry) popr. dodací list.
6.9 Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, hneď ako sa vada prejaví. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.
6.10 Predávajúci znáša zodpovednosť za škodu, pokiaľ je spôsobená bezohľadnosťou, úmyselným konaním, neodbornou manipuláciou s tovarom či manipuláciou s tovarom v rozpore s odporúčaním predávajúceho či nedbalosťou zo strany kupujúceho.


7. Ochrana osobných údajov

7.1 Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely jednania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.


8. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

8.1 Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
8.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


9. Postup na riešenie sporov a sťažností

9.1 Predávajúci odporúča kupujúcim, aby všetky sťažnosti zasielali e-mailom na adresu info@hot-chip.eu. V prípade, že sa nepodarí sťažnosť vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Česká obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát-oddelenie ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, internetová adresa www.adr.coi.cz. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
9.2 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).


10. Záverečné ustanovenia

10.1 Ponuka produktov môže byť kedykoľvek zmenená. Predávajúci vyvinie primerané úsilie, aby zaistil aktualizáciu svojich webových stránok. Poskytované informácie a špecifikácie sú však určené iba pre informáciu kupujúcich a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Fotografie zverejnené na webových stránkach bývajú obvykle presné, ale môžu mierne skresľovať farbu, tvar aj veľkosť.
10.2 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
10.3 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho spoločenstva, parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
10.4 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.


V Paskove dňa 17.12.2020